Проекти

Системна поддръжка на IT средата в Министерство на културата

Министерство на културата не разполага с щатен IT екип. Нормалното функциониране на инфраструктурата, IT услугите и работните процеси са нетипични за ведомството дейности, които подлежат на аутсорсинг. Осигуряването на системна администрация и денонощен мониторинг на услуги и устройства се извършва с възлагане на поръчка и избор на фирма, притежаваща съответната експертиза. От месец март 2017 г. до месец октомври 2018 г. екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна поддръжка на IT средата чрез аутсорсинг на две работни места на пълна заетост в офис на възложителя. Фирмата бе класирана и договора бе подновен за календарна 2019 година.

Повече

Системно администриране и мониторинг в НСИ

В календарната 2016 година екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна администрация на информационната и комуникационна инфраструктура на НСИ. След обстоен анализ на състоянието на ИКТ инфраструктурата бяха направени и поетапно приложени планове за оптимизация. Сериозен напредък бе постигнат в количеството услуги и устройства, подлежащи на наблюдение със специализирани инструменти. Бяха систематизирани и внедрени редица добри практики, осигуряващи стабилна основа за функциониране на непрекъснато разширяващия се спектър от публични услуги на НСИ, налични денонощно.

Повече

Изработка на платформа за онлайн застраховане Polica.bg

Брокерът желаеше да разшири и затвърди интернет присъствието си, чрез пускане в web пространството на иновативна услуга, насочена към крайния клиент: платформа за онлайн застраховане. Тя цели чрез преминаване през предварително разработени калкулатори всеки лесно и информирано да направи избора на необходимата му застраховка. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД бе предпочетен да реализира цялостния проект, заради дългогодишния си опит в автоматизацията на процеси в областта на общото застраховане.

Повече

Изграждане на концепция за иновативна система в „Български пощи“ ЕАД

Във връзка с кандидатстване по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ клиентът имаше нужда от екип, който в кратки срокове да създаде цялостна концепция за изграждане и внедряване на информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг) – ИС ПАКУ. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД депозира своето предложение по отправена публична покана и бе избран да изпълни задачата.

Повече

Поддръжка и развитие на информационни системи на ЗАД „Армеец“

Задължително условие за успех в застрахователния бизнес е предлаганата услуга да бъде достъпна денонощно, целогодишно, непрекъснато. За целта са необходими стабилни, добре поддържани информационни системи, които постоянно се развиват и надграждат. ЗАД „Армеец“ имаше нужда от екип, който да продължи да поддържа и развива цялостната му IT инфраструктура. И ние – „Ар Ай Ти“ ЕООД – се отзовахме.

Повече

IT консултации за „Глобъл одит сървисез“ ООД

Проучихме наличната комуникационна, сървърна, мрежова архитектура и работни станции. Подменихме хардуера и софтуера без това да попречи на обичайната бизнес дейност на служителите на фирмата и обслужването на клиентите. В резултат от изпълнения проект, няколко месеца по-късно бяхме поканени да осъществим колокиране и пускане в експлоатация в специализиран дейта център, на всички системи критични за бизнеса на компанията. Стандартизирахме потребителските практики по отношение на софтуера и обучихме служителите да боравят по най-рационален начин в новата ситуация.

Повече

Осъвременяване на съществуващ софтуер и хардуер за „Ексел Дент“

„Ексел Дент“ ЕООД е фирма за търговия със стоматологични изделия. Нямаше собствен IT екип, нито абонамент за поддръжка към IT фирма. Предстоеше закупуване и пускане в експлоатация на ново оборудване. Анализирахме нуждите и доставихме желаната техника. Осъществихме миграцията на софтуер и прехвърляне на данни, и осигурихме защита от зловреден софтуер за всяка една работна станция.

Повече