Проекти

RIT открива нови работни места

ОПИК лого

Ар Ай Ти ЕООД, в качеството си на бенефициент по процедура „Ново работно място 2015”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1217-C01 „RIT открива нови работни места”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 59 790.00 лв., от които 50 821.50 лв. европейско и 8 968.50 лв. национално съфинансиране.
Проектът цели осигуряване на човешки ресурс за разгръщане на дейността на дружеството, посредством наемането на безработни/ неактивни лица.
Очакваният резултат от изпълнението му е наемането на безработни/ неактивни лица за длъжности: Системен архитект (код по НКПД 2511 5010), Бизнес анализатор, информационни технологии (код по НКПД 2511 6002), Специалист, тестване софтуер (код по НКПД 2519 6005) и Специалист, компютърни мрежи и системи (код по НКПД 2522 6009), обезпечаването им с оборудване, интегрирането им в трудовия процес, придобиването на практически умения, опит и реална представа за възможностите, повишаване на информираността, социалния статус, самочувствието и др. Повече

Последни публикации

Архив