Проекти

Системна поддръжка на IT средата в Министерство на културата

Клиент

Министерство на културата на РБългария.

Нужди на клиента

Министерство на културата не разполага с щатен IT екип. Нормалното функциониране на инфраструктурата, IT услугите и работните процеси са нетипични за ведомството дейности, които подлежат на аутсорсинг.   Осигуряването на системна администрация и денонощен мониторинг на услуги и устройства се извършва с възлагане на поръчка и избор на фирма, притежаваща съответната експертиза.

Какво направихме

От месец март 2017 г. до месец декември 2019 г. екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна поддръжка на IT средата чрез аутсорсинг на две работни места на пълна заетост в офис на възложителя, в следните направления:

  1. Специализирани дейности по системна администрация, конфигуриране, поддържане и възстановяване на работоспособността на сървърно оборудване, комуникационно оборудване и IT услуги в основната административна сграда на министерството.
  2. Наблюдение и анализ на работоспособността на физически и виртуални машини, и публични услуги от информационно-комуникационната инфраструктура.
  3. Десктоп администриране и системна помощ на крайните потребители – 150 работни станции.
  4.  Консултации и пренос на знания при изпълнение на дейностите по договора, и във връзка с планиране на бъдещото развитие на инфраструктурата.

Резултатът

Беше направен актуален одит на ИКТ инфраструктурата на Министерството, в който са изведени и докладвани областите, които подлежат на подобрение. Бяха систематизирани и внедрени редица практики, осигуряващи стабилна основа за функциониране на пълния спектър системни и приложни услуги. Не бе допускано критично прекъсване на оборудване и информационни системи. Акцентираше се на трансфера на знания и бе изградено доверие между екипите.

Последни публикации

Архив