Проекти

Системно администриране и мониторинг в НСИ

Клиент

Национален статистически институт на РБългария.

Нужди на клиента

Информационната и комуникационна инфраструктура на НСИ e в процес на непрекъснато развитие. Обезпечаването на услуги в режим 24/7/365 налага непрекъснато търсене на нови решения за резервираност, сигурност и оптимизация на наличните ресурси. Осигуряването на системна администрация и денонощен мониторинг на услуги и устройства се извършва с възлагане на поръчка и избор на фирма, притежаваща съответната експертиза.

Какво направихме

В календарната 2016 година екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД изпълняваше договор за системна администрация на информационната и комуникационна инфраструктура на НСИ в три основни направления:

a) Специализирани дейности по системна администрация, конфигуриране, поддържане и възстановяване на работоспособността на устройства и сървърни системи в ЦУ на НСИ.

b) Наблюдение на работоспособността на физически и виртуални елементи, и публични услуги от информационно-комуникационната инфраструктура, чрез внедряване на система за наблюдение и анализ.

c) Консултации и пренос на знания при изпълнение на дейностите по договора, и във връзка с планиране на бъдещото развитие на инфраструктурата.

Резултатът

След обстоен анализ на състоянието на ИКТ инфраструктурата бяха направени и поетапно приложени планове за оптимизация в ЦУ на НСИ. Сериозен напредък бе постигнат в количеството услуги и устройства, подлежащи на наблюдение със специализирани инструменти. Осигурена бе по-добра превенция срещу инциденти и скъсяване на времето за тяхното овладяване. Бяха систематизирани и внедрени редица добри практики, осигуряващи стабилна основа за функциониране на непрекъснато разширяващия се спектър от публични услуги на НСИ, налични денонощно.

Последни публикации

Архив