Проекти

Изграждане на концепция за иновативна система в „Български пощи“ ЕАД

Клиент

„Български пощи“ ЕАД е националната пощенска служба на Република България.

Нужди на клиента

Във връзка с кандидатстване по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ клиентът имаше нужда от екип, който в кратки срокове да създаде цялостна концепция за изграждане и внедряване на информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг) – ИС ПАКУ. Екипът на „Ар Ай Ти“ ЕООД депозира своето предложение по отправена публична покана и бе избран да изпълни задачата.

Какво направихме

В рамките на 2 месеца след активно взаимодействие с бизнес-звената и ИТ отдела на възложителя направихме анализ и подготвихме подробно техническо задание за изработка на ИС ПАКУ, която да съчетава логистичните и бизнес изисквания на Български пощи и да ги комбинира с иновативна услуга от тип „crowdsourcing”.
В системата са заложени модули за он-лайн търговия, мониторинг, оптимизация и управление на работни процеси. Развити са и схеми за интеграции със съществуващ в „Български пощи“ ЕАД софтуер. Те са придружени от подробно планирани етапи за изпълнение на цялостния проект с принадлежащия им детайлен бюджет.

Резултатът

Предаденият проект удовлетворява специфичните цели, които Възложителят си бе заложил, а именно:
• Повишаване на иновационния капацитет на „Български пощи” ЕАД чрез внедряване на иновации в предлаганите услуги;
• Подобряване на конкурентоспособността на БП чрез разширяване и модернизиране на портфолиото от куриерски услуги;
• Постигане на по-добро позициониране на БП на пазара на куриерските услуги и увеличаване на пазарния дял на компанията в този сегмент;
• Постигане на по-висока ефективност и качество при изпълнение на куриерските услуги;
• Отговаряне на повишените изисквания на българските потребители относно доставката на пратки от е-търговията и приобщаването им към една по-висока култура на потребление;

Последни публикации

Архив